Algemene Voorwaarden Tielloodgieter.nl

We willen graag een goede en transparante samenwerking met je aangaan. Daarom vinden wij het belangrijk om duidelijke afspraken met elkaar te maken. Zo wacht ons geen verassingen en weten we wat we aan elkaar hebben. 

Algemene Voorwaarden

Om een goede dienstverlening te kunnen bieden, vinden wij het belangrijk dat helder is wat je van ons kunt verwachten. Hieronder vind je de algemene voorwaarden die op onze dienstverlening van toepassing is. Mocht je na het lezen van de algemene voorwaarden toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres [email protected]

1. Definities

1.1 Tielloodgieter.nl: de website onder beheer van eenmanszaak Kroon Commerce, met KvK-nummer 71628967.

1.2 Partner(s): dienstverleners – rechtspersonen en natuurlijke personen – die met Tielloodgieter.nl een overeenkomst sluiten met als doel van Tielloodgieter.nl offerteaanvragen te ontvangen.

1.3 Jij: de aanvrager – rechtspersoon of natuurlijke persoon – die een offerteaanvraag invult via de website van Tielloodgieter.nl.

1.4 Offerteaanvraag: een door een bezoeker van de website ingezonden verzoek om via de website van Tielloodgieter.nl in contact te komen met Partners.

1.5 Website: alle websites die Tielloodgieter.nl exploiteert voor haar dienstverlening.

 

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offerteaanvraag die Tielloodgieter.nl je via de website biedt. Als je een offerteaanvraag plaatst, dan gelden deze algemene voorwaarden tussen Tielloodgieter en jou.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als je dit voorafgaand aan je offerteaanvraag uitdrukkelijk schriftelijk met Tielloodgieter.nl bent overeengekomen.

2.3 Tielloodgieter.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden gelden tussen Offerte en jou. De laatste versie van deze algemene voorwaarden kun je vinden op: https://www.tielloodgieter.nl/algemene-voorwaarden/

 

3. Dienstverlening van Tielloodgieter.nl

3.1 Via de website van Tielloodgieter.nl kun je gratis een offerteaanvraag doen voor een door jou opgegeven dienst.

3.2 Tielloodgieter.nl stuurt je offerteaanvraag aan maximaal vijf relevante Partners die de door jou gezochte dienst aanbieden.

3.3 Tielloodgieter.nl brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij elkaar. Tielloodgieter.nl is geen partij bij de eventuele overeenkomst die jij en een Partner met elkaar sluiten.

4. Offerteaanvraag

4.1 Als Tielloodgieter.nl je offerteaanvraag ontvangt, beoordeelt zij deze aanvraag. Als de aanvraag compleet is, stuurt zij deze door aan de partners die Tielloodgieter.nl op basis van de gegevens uit jouw offerteaanvraag voor je heeft geselecteerd.

4.2 Tielloodgieter.nl garandeert niet dat de partners contact met je opnemen.

5. Jouw gegevens

Tielloodgieter.nl beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijst Tielloodgieter.nl naar haar Privacy Policy voor de aanvrager.

6. Klachten

6.1 Tielloodgieter.nl wil graag dat haar dienstverlening aansluit bij je verwachtingen. Als je een klacht hebt over de dienstverlening van Tielloodgieter.nl, verzoekt Tielloodgieter.nl dit te melden via het e-mailadres [email protected]

6.2 Klachten worden in behandeling genomen als zij schriftelijk worden ingediend via het voormelde e-mailadres. De klacht dient een beschrijving van de situatie en eventuele bewijsstukken te bevatten.

6.3 Tielloodgieter.nl streeft ernaar binnen vijf werkdagen de klacht van reactie te voorzien.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Tielloodgieter.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade van jou, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Tielloodgieter.nl.

7.2 Tielloodgieter.nl is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

7.3 Tielloodgieter.nl is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen en/of nalaten van een partner.

7.4 De aansprakelijkheid van Tielloodgieter.nl is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.

7.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tielloodgieter.nl.

8. Nietigheid

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

9. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is Nederlands recht van toepassing.

10. Bevoegde rechter

Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank Amsterdam.

Laatste aanpassing op 21 december 2020